Farnés advocats

El despatx d’advocats més antic de Palau-solità i Plegamans, des de 1989. Oferim els nostres serveis amb professionals rigorosos, avalats per una amplia experiència i eficàcia en la defensa dels nostres clients.

Farnés advocats

El despatx d’advocats més antic de Palau-solità i Plegamans, des de 1989. Oferim els nostres serveis amb professionals rigorosos, avalats per una amplia experiència i eficàcia en la defensa dels nostres clients.
Assessorament

Un bon assessorament a temps, evita problemes posteriors. Assessorem als nostres clients de forma integral i amb total confiança i discreció.

Negociacions i contractes

Negociem de forma eficaç en defensa dels interessos dels nostres clients. Formalitzem el contracte més adient per a cada situació.

Divorcis, separacions de parelles de fet

Divorcis de mutu acord, redacció de convenis de divorci amb plans de parentalitat, divorcis contenciosos, guàrdies i custodies individuals o compartides, règims de visites, redacció de convenis d’extinció de parelles de fet, reclamacions o defensa per impagaments de pensions, reclamació o defensa d’incompliment de mesures de separació o divorci, etc.

Nul·litats matrimonials canòniques

Estem habilitats per actuar davant dels tribunals canònics (núm. 22 de l’elenc del Tribunal Eclesiàstic de Terrassa). Assessorem sobre les possibilitats de la nul·litat del matrimoni canònic. Interposició de demanda i actuacions en les diverses fases del procediment de nul·litat fins la seva finalització.

Incapacitats i tuteles

Procediments d’incapacitat, amb nomenament judicial de tutor. Tramitacions d’autoritzacions judicials per vendre bens d’un incapaç o un menor en cas de necessitat.

Filiacions

Reclamacions judicials de filiacions, a fi del seu reconeixement legal.

Testaments

Assessorament sobre la millor manera de formalitzar el testament, tant per motius personals com per previsions fiscals. Desheretaments. En el seu cas, assessorament sobre exclusions de llegítima per manca de contacte o altres causes.

Herències

Assessorament sobre tots els aspectes d’herències, obtenció de certificats de darreres voluntats, impugnació de testaments, tramitació d’herències, testades o ab intestato (sense testament), en el seu cas, declaració d’hereus, assessorament sobre millor forma de realitzar l’acceptació de la herència, tenint en compte aspectes fiscals per transmissions futures, determinació del cabal hereditari, acceptació de llegats, aspectes de llegítimes (càlcul, acceptació), preparació d’escriptura d’acceptació d’herència, assistència a la seva signatura, liquidació d’Impostos de Successions, tràmits bancaris, inscripció registral. Procediments judicials derivats d’herències.

Reclamacions de llegítimes i llegats

Càlcul i reclamació de llegítimes d’herències i llegats, negociacions sobre la seva quantia, amb accions judicials si és necessari; en el seu cas, defensa en reclamacions no pertinents o de pluspetició.

Donacions

Assessorament sobre donacions, amb millors opcions fiscals en transmissions de pares a fills, preparació escriptura, liquidació Impost de Donacions, tramitació i inscripció registral.

Dret immobiliari

Preparació i tramitació d’escriptures de compravenda, hipoteca, permuta, obra nova, donació, divisió en propietat horitzontal. Cancel·lació de carregues registrats, embargaments. Liquidació d’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD). Cancel·lació i constitució de servituds. Reclamació o defensa en casos de procediments judicials de vicis en la construcció. Dissolució de situacions de bens en comú, extrajudicial o judicialment.

Judicis de desnonaments i reclamacions de rendes

Interposició de demandes de desnonament per manca de pagament del lloguer o per finalització del termini pactat. Judicis per ocupació en precari o il·legal dels immobles. Reclamació de rendes degudes judicialment.

Judicis Hipotecaris

Reclamació o defensa en casos de clàusules abusives, clàusules sòl, despeses bancàries, procediments d’execució hipotecaria, etc.

Judicis de Comunitats de Propietaris

Reclamacions de deutes mitjançant procediment monitori, judicis per molèsties veïnals, exercici de l’acció de cessació a fi d’acabar amb les molèsties o actuacions il·legals. Defensa en cas de reclamacions indegudes o improcedents.

Reclamació de deutes

Assessorament sobre les diverses vies per cobrar deutes. Reclamació de tot tipus de deutes extrajudicialment i en procediments judicials. Embargament de nòmines i bens immobles, seguiment fins a subhasta si és necessari.

Dret penal

Assessorament i assistència en qualsevol assumpte o procediment penal. Assistència a declaracions com advocats davant qualsevol cos de Policia i davant del Jutjat d’Instrucció. Assumptes de violència de gènere (acusació i defensa), ordres de protecció i allunyament. Assistència en delictes d’alcoholemia i contra la seguretat en el Trànsit. Redacció de denuncies i querelles criminals per qualsevol delicte. Defensa i acusació particular en procediments criminals.

Urbanisme i dret administratiu

Planejament, convenis urbanístics, actuacions en temes de reparcel·lació i compensació, recursos administratius, expedients de disciplina urbanística, llicències urbanístiques, procediments sancionadors, responsabilitats patrimonials de les administracions, procediments judicials de l’ordre contenciós administratiu contra les administracions estatals, autonòmiques o locals.

Dret laboral

Assessorament en general; acomiadaments; sancions disciplinaries; reclamacions per manca de pagament de salari; acomiadament; actes de conciliació; judicis davant jutjats socials; reclamacions davant FOGASA; inspeccions de la Seguretat Social; jubilacions; incapacitats i baixes laborals; negociació col·lectiva, EROS.

Responsabilitat Civil

Reclamacions en casos d’accidents de circulació, negligència professional, danys de tercers, reclamació a companyies d’assegurances.

Assessorament

Un bon assessorament a temps, evita problemes posteriors. Assessorem als nostres clients de forma integral i amb total confiança i discreció.

Negociacions i contractes

Negociem de forma eficaç en defensa dels interessos dels nostres clients. Formalitzem el contracte més adient per a cada situació.

Divorcis, separacions de parelles de fet

Divorcis de mutu acord, redacció de convenis de divorci amb plans de parentalitat, divorcis contenciosos, guàrdies i custodies individuals o compartides, règims de visites, redacció de convenis d’extinció de parelles de fet, reclamacions o defensa per impagaments de pensions, reclamació o defensa d’incompliment de mesures de separació o divorci, etc.

Nul·litats matrimonials canòniques

Estem habilitats per actuar davant dels tribunals canònics (núm. 22 de l’elenc del Tribunal Eclesiàstic de Terrassa). Assessorem sobre les possibilitats de la nul·litat del matrimoni canònic. Interposició de demanda i actuacions en les diverses fases del procediment de nul·litat fins la seva finalització.

Incapacitats i tuteles

Procediments d’incapacitat, amb nomenament judicial de tutor. Tramitacions d’autoritzacions judicials per vendre bens d’un incapaç o un menor en cas de necessitat.

Filiacions

Reclamacions judicials de filiacions, a fi del seu reconeixement legal.

Testaments

Assessorament sobre la millor manera de formalitzar el testament, tant per motius personals com per previsions fiscals. Desheretaments. En el seu cas, assessorament sobre exclusions de llegítima per manca de contacte o altres causes.

Herències

Assessorament sobre tots els aspectes d’herències, obtenció de certificats de darreres voluntats, impugnació de testaments, tramitació d’herències, testades o ab intestato (sense testament), en el seu cas, declaració d’hereus, assessorament sobre millor forma de realitzar l’acceptació de la herència, tenint en compte aspectes fiscals per transmissions futures, determinació del cabal hereditari, acceptació de llegats, aspectes de llegítimes (càlcul, acceptació), preparació d’escriptura d’acceptació d’herència, assistència a la seva signatura, liquidació d’Impostos de Successions, tràmits bancaris, inscripció registral. Procediments judicials derivats d’herències.

Reclamacions de llegítimes i llegats

Càlcul i reclamació de llegítimes d’herències i llegats, negociacions sobre la seva quantia, amb accions judicials si és necessari; en el seu cas, defensa en reclamacions no pertinents o de pluspetició.

Donacions

Assessorament sobre donacions, amb millors opcions fiscals en transmissions de pares a fills, preparació escriptura, liquidació Impost de Donacions, tramitació i inscripció registral.

Dret immobiliari

Preparació i tramitació d’escriptures de compravenda, hipoteca, permuta, obra nova, donació, divisió en propietat horitzontal. Cancel·lació de carregues registrats, embargaments. Liquidació d’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD). Cancel·lació i constitució de servituds. Reclamació o defensa en casos de procediments judicials de vicis en la construcció. Dissolució de situacions de bens en comú, extrajudicial o judicialment.

Judicis de desnonaments i reclamacions de rendes

Interposició de demandes de desnonament per manca de pagament del lloguer o per finalització del termini pactat. Judicis per ocupació en precari o il·legal dels immobles. Reclamació de rendes degudes judicialment.

Judicis Hipotecaris

Reclamació o defensa en casos de clàusules abusives, clàusules sòl, despeses bancàries, procediments d’execució hipotecaria, etc.

Judicis de Comunitats de Propietaris

Reclamacions de deutes mitjançant procediment monitori, judicis per molèsties veïnals, exercici de l’acció de cessació a fi d’acabar amb les molèsties o actuacions il·legals. Defensa en cas de reclamacions indegudes o improcedents.

Reclamació de deutes

Assessorament sobre les diverses vies per cobrar deutes. Reclamació de tot tipus de deutes extrajudicialment i en procediments judicials. Embargament de nòmines i bens immobles, seguiment fins a subhasta si és necessari.

Dret penal

Assessorament i assistència en qualsevol assumpte o procediment penal. Assistència a declaracions com advocats davant qualsevol cos de Policia i davant del Jutjat d’Instrucció. Assumptes de violència de gènere (acusació i defensa), ordres de protecció i allunyament. Assistència en delictes d’alcoholemia i contra la seguretat en el Trànsit. Redacció de denuncies i querelles criminals per qualsevol delicte. Defensa i acusació particular en procediments criminals.

Urbanisme i dret administratiu

Planejament, convenis urbanístics, actuacions en temes de reparcel·lació i compensació, recursos administratius, expedients de disciplina urbanística, llicències urbanístiques, procediments sancionadors, responsabilitats patrimonials de les administracions, procediments judicials de l’ordre contenciós administratiu contra les administracions estatals, autonòmiques o locals.

Dret laboral

Assessorament en general; acomiadaments; sancions disciplinaries; reclamacions per manca de pagament de salari; acomiadament; actes de conciliació; judicis davant jutjats socials; reclamacions davant FOGASA; inspeccions de la Seguretat Social; jubilacions; incapacitats i baixes laborals; negociació col·lectiva, EROS.

Responsabilitat Civil

Reclamacions en casos d’accidents de circulació, negligència professional, danys de tercers, reclamació a companyies d’assegurances.